Välmående medarbetare – en nyckel till framgång

Qing har hjälpt ett bostadsbolag med att kartlägga de anställdas åsikter för att öka välmåendet bland medarbetarna.

Att vara lyhörd för sina medarbetare är en förutsättning för att en verksamhet ska ha ett harmoniskt arbetsklimat. Den verksamhet som Qing har samarbetat med har insett vikten av just detta. Trots att företaget är litet och har en öppen atmosfär så händer det att medarbetarnas åsikter inte alltid fångas upp. Qing har tillsammans med bostadsbolaget samarbetat för att kartlägga de anställdas åsikter och för att därigenom hitta roten till eventuellt missnöje.

För andra året i rad genomförde Qing en medarbetarundersökning med samtliga anställda. Intervjuer i kombination med enkäter användes för att generera kvalitativa såväl som kvantitativa underlag. Efter undersökningen analyserade och sammanfattade Qing den insamlade informationen.

Resultatet belyste positiva aspekter såväl som förbättringsmöjligheter. Bostadsbolaget har till följd av undersökningen nu fått en ökad medvetenhet inom vilka områden som bör läggas fokus på för att öka nöjdheten bland sina medarbetare det kommande året.