ISO 9001 Certificate

We are proud to announce that Qing AB has been certified in accordance to SS-EN ISO 9001:2015 by Bureau Veritas Certification.

Qing’s mission, as a quality specialist organization, is to strengthen our customers’ competitiveness by optimizing process- and product quality as well as efficiency. With full commitment and professionalism throughout every assignment, we have supported customers with achieving conformity and excellence for several years.

Having a quality driven culture is essential for us and our customers in providing great value, delivering successful results and reaching goals.

Quality is Qing

Samarbete med Sahlgrenska Science Park

Vi kan glädjande meddela att Qing har ingått i ett samarbetsavtal med Sahlgrenska Science Park. Tillsammans kan vi nyttja varandras resurser, nätverk och miljöer. Mycket spännande och roligt tycker vi!

Autonoma fordon – hur funkar det?

För att kunna kvalitetssäkra spännande framtidsprodukter behöver vi först förstå hur de fungerar. Qing har lång erfarenhet från kvalitetsarbete för alla typer av fordon och arbetar hårt för att ligga i framkant i kunskapen om ny teknik och dess applikationer. Stort just nu är självkörande fordon.

Att fasa ut förarens roll i ett fordon skapar utmaningar framförallt inom tre teknikområden.

1. Läsa av och förstå omgivningen
Fordonet måste veta var det är och hur omgivningen ser ut. God positionering samt tillgång till kartor i mer och mindre detaljerad form, är en förutsättning. För att klara detta krävs stor datakapacitet och möjlighet att snabbt ladda upp och ner information. Fordonet behöver kunna ”se” sin omgivning för att kunna avgöra vad som pågår omkring det. Lösningen idag är en kombination av kameror, laser och radar.

2. Planera vägen
Fordonet har alltid ett mål men hur det ska ta sig dit kräver diverse bedömningar och beslut. Att kunna avläsa andra trafikanters positioner och beteenden, göra bedömningar av vilka scenarion som kommer kunna uppstå samt besluta hur dessa ska hanteras, är en viktig del. Något som påverkar området är den så kallade ”cocktailparty-effekten”. Om flera autonoma fordon läser av omgivningen och planerar färdvägar, kan fordonen även kommunicera planerna till varandra. Resultatet blir gemensamma och mer fördelaktiga lösningar. Det möjliggör även att i ett tidigt skede få information om områden som man ännu inte kunnat läsa av själv. Ett exempel kan vara ett fordon som sett en fotgängare på vägbanan, 100 meter längre bort. Med tillgång till denna information kan ett annat fordon kompensera med bättre framförhållning.

3. Utföra planen
Det autonoma fordonet behöver full kontroll över alla färdriktningar. Detta kräver pålitlig och säker kontroll av gas, broms och styrning, samt kunskap om hur fordonet påverkar sina passagerare och omvärld med olika typer av beteenden. Hur skall fordonet accelerera vid ett trafikljus, utan att skrämma eller utsätta fotgängare, cyklister och andra fordon för fara? Hur kan alla trafikanter känna sig, och vara säkra i och omkring ett autonomt fordon?

Hur ett fordon klarar av dessa tre huvudsakliga funktionsområden bestämmer var det befinner sig på den 5-gradiga skala som används för autonoma fordon.

Nya funktioner och behov kräver noggrann riskhantering och kvalitetssäkring. Vi på Qing har bred erfarenhet från alla typer av fordon och är väl förberedda på att hjälpa våra kunder med deras framtida utmaningar.

Kristina Bergkvist, Qing – Kristina.bergkvist@qing.se

Anton möter Kristina Price Bergkvist!

Som Trainee på Qing kommer jag under mitt år, bland mycket annat, göra besök hos mina kollegor ute på deras uppdrag. Jag kommer att dela med mig av dessa besök med en kort summering och förhoppningsvis även någon lärdom. 

Time to move your company towards the new MDR/IVDR!

 

Qing-MDRIVDR-timeline-p0f (002)

The new MDR and IVDR is published and in effect as of May 25th and it’s time to start your company’s transition towards the new regulations.

Do you need help to choose strategic path, make a GAP analysis or make an inventory of your product classifications against the new classification system?

We’re there to help you with a smooth shift – just contact us at info@qing.se and we will ease your way into the future.

www.qing.se

Historic day for Medical Devices!

Today is a historic day in the Medical device industry as the long awaited updated Medical Device Regulation was published in the Official Journal – the purpose of the update is to:

  • Improve quality, safety and reliability of devices
  • Strengthen transparency
  • Enhance vigilance and market surveillance

We can help you with a smooth transition with:

  • Qing Training – public or customized in house training
  • Qing Forum – discussion group on the implications of the new MDR
  • Qing Consultancy – hands on help to reach conformity

Contact us at info@qing.se and we will ease your way into the future.

FMEA – Ett verktyg som hjälper dig hitta fel och ger möjlighet att införa åtgärder innan skadan är skedd

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

Att hantera risker tidigt i utvecklingsprojekt leder ofta till framgång. Bolag som använder sig av systematisk riskhantering och säkring av konstruktioner och processer i ett tidigt skede designar en bättre och säkrare produkt som snabbare når ut till kund genom proaktiv hantering och minimering av kända risker.

FMEA är ett välbeprövat verktyg som många bolag använder sig av inom olika branscher. Det kan användas för att hantera risker inom både produkt och processutveckling och passar lika bra vid utveckling av en bil som av en medicinteknisk produkt.

FMEA-metodiken är inte ny men bolag kan behöva hjälp med att använda det på ett effektivt sätt. FMEA tillämpades till exempel redan på 1960-talet under Apollo-uppdragen med syfte att förhindra fel i komplexa projekt med stor budget. Svensk industri började tillämpa FMEA under 1970-talet främst inom verkstadsindustrin av företag som ASEA, VOLVO, SAAB och Bofors. Metoden har därefter visat sig vara mycket användbar inom de flesta områden både i varu- och tjänsteproducerande verksamheter.

FMEA är en proaktiv metod vilket i praktiken betyder att fel eller möjliga fel kan identifieras och förhindras innan de har inträffat. FMEA bidrar till att verksamheter arbetar på ett mer kostnadseffektivt sätt och resulterar i säkrare produkter och processer. Nedan ses en bild på hur arbetsgången för FMEA kan se ut.

fmea_pic

Förutsättning för en lyckad FMEA är att ha ett tvärfunktionellt team med nyckelpersoner inom området för analys. Att samarbeta i grupp ger bredare kompetens och en kollektiv värdering av förekomsten av fel, allvarlighetsgraden i felen respektive sannolikheten att felen upptäcks. Det är klokt, och är inom vissa områden ett krav, att ha en oberoende person med vid analysen. Krav på att hantera risker proaktivt ökar och är en grundsten i framtidens utveckling. Att möta eller överstiga kundernas krav med korta ledtider i utvecklingsprojekt ger konkurrensfördelar.

Qing har gedigen kunskap inom FMEA-metoden och dess applikation inom ett antal olika användningsområden. Vi erbjuder hjälp med allt ifrån utbildning i verktyget eller som delaktig vid analys som oberoende expert och/eller facilitator. Att använda verktyget effektivt är en god investering i Ditt projekt.

 

Lean & Six Sigma – vi reder ut begreppen

Spara pengar
Ett mål för alla ägare och företagsledare. Omslagspapperet har kommit i olika färger och från olika länder i olika omgångar. Lean har sitt ursprung från Toyota. Six Sigma har sitt ursprung från Motorola. De som lyckats med dessa förändringar har gjort dramatiska besparingar och de som varit mindre framgångsrika har sannolikt haft ett större fokus på besparingen i sig än att göra rätt saker.

  • Lean – minska slöseri genom eliminering av moment som innebär kostnader utan att de tillför kunden något värde
  • Six Sigma – minska slöseri i företaget genom att reducera variationerna i processerna
  • Design For Six Sigma – beakta kundkraven och bygg in kvalitet redan i konstruktionen

Att tillämpa dessa läror kan ge betydande monetära resultat
Att i hela verksamheten använda rätt metod med rätt verktyg vid varje tillfälle sparar verksamheter både tid och finansiella medel oavsett vilken bransch företagen verkar inom. Utbildning av personal i Lean och Six Sigma är investeringar som ofta återbetalar sig själv flera gånger om vid en lyckad implementering. Att låta personalen vara delaktiga i förbättringsarbetet, ”gräv där du står” är förmodligen ett av de enklare sätten till ökad lönsamhet. Vinsten måste inte delas med någon annan och priset mot kund måste inte höjas i samma utsträckning. Tvärt om, med bibehållen lönsamhet finns möjligheten att hålla jämna steg med konkurrenter om kunder pressar priserna.

För att lyckas med sin förändring krävs tålamod från både ledning och de som påverkas av förändringen. Förändring av arbetssätt ger möjlighet till finansiella resultat först när kostnaderna har strukturerats om i hela värdekedjan.

Illustrationen ovan visar en mognadsresa, nedifrån och upp, för organisationer att ta sig igenom. Större och komplexa problem kräver sofistikerade verktyg och kompetens, det finns inga genvägar för att uppnå världsklass.

Qing har flertalet konsulter med erfarenhet av att både bygga upp och arbeta i fungerande implementerade system. Varje bolag och organisation är unik och genom att göra en god analys om hur verktygen och metoderna används läggs grunden för en mer lyckosam framtid.

Inom Qing stödjer vi din implementering med både projektledning och utbildning av personal.

Ökad vinst – mer nöjda kunder

Få insikt i företagets kvalitetsbristkostnader och bli mer resurseffektiv

Företag utvecklar produkter och tjänster med rätt kvalitet till rätt kostnad för att möta eller överträffa sina kunders förväntningar. Varför är då 10-40% av omsättningen relaterad till kvalitetsbrister (CoPQ)? Vet du var dina kostnader uppstår?

Nöjd kund – bättre resultat för bolaget
Att göra rätt saker, i rätt tid, av rätt personal med rätt kompetens ger dig kontroll över ditt företags resultat. Genom att mäta utfall på relevanta delar av företagets processer kan du få reda på inom vilka områden som har möjlighet till förbättring. De kostnader som uppstår genom ineffektiva processer kan definieras som ”kostnader som inte skulle finnas om tillvägagångssättet var optimalt”.

Ett sätt är att vänta till dess att kunden talar om att den inte är nöjd genom att reklamera varan/tjänsten eller ännu värre; att inte kontakta dig men vara missnöjd och tala om det för andra. Det är ett sent sätt och som inte bara kommer göra kunden till en missnöjd kund men även ge sämre finansiellt resultat och dåligt rykte. Det finns dessutom risk att konkurrenten hinner först ut på marknaden med produkten. Ett annat, bättre sätt, är att använda sig av ett strukturerat verktyg för att ta reda på var onödiga kostnader uppstår, vilka de är samt vilka åtgärder som skulle kunna minimera dem och hur stor förbättringspotential som finns vid åtgärd.

Detektivarbete
En av utmaningarna med kvalitetsbristkostnader är att de ofta är dolda och inte uppkommer där du ser kostnaden. Därför bör du veta vilka parametrar du skall mäta och hur du skall mäta dem. Risken är annars stor att de dolda kostnaderna förblir dolda och att åtgärder som utförs varken är rätt eller tillräckligt effektiva. Att övervaka och analysera rätt parametrar kan hjälpa företaget att bli mer resurseffektivt.

Qing har utvecklat detektivens förstoringsglas
Då Qing drivs av att optimera kvalitet har vi utvecklat ett verktyg som identifierar och kvantifierar kvalitetsbristkostnader. Vi vill hjälpa våra kunder att hitta och därefter minska kvalitetsbristkostnader. Verktyget togs fram våren 2016 som ett examensarbete av studenter från Chalmers tekniska högskola och fick namnet SoL-tool. Det har nu börjat användas av företag för att identifiera och kvantifiera kvalitetsbristkostnader inom R&D, produktion och eftermarknad med mål att optimera verksamheten.

Figuren visar ett fiktivt exempel av ett företags totala kvalitetsbristkostnader.
Figuren visar ett fiktivt exempel av ett företags totala kvalitetsbristkostnader.

Vi letar nu efter fler företag som är intresserade av att hitta sina möjligheter för att öka lönsamheten genom att använda sig av SoL-tool. Om ert företag är nyfikna på att testa SoL-tool så erbjuder vi nu verktyget till halva priset.

Vi ser fram emot att fortsätta använda verktyget och vägleda våra kunder i arbetet att optimera sin verksamhet genom att minska sina kvalitetsbristkostnader.

Vill du veta mer om SoL-tool? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!

Optimizing Quality – Vad är kvalitet?

Vad är kvalitet?

Vi har diskuterat detta fram och tillbaka. Det finns oändligt många olika definitioner beroende på vem man frågar eller vad man läser. Efter att ha vridit och vänt på begreppet, gått tillbaka till skolböckerna och tittat på hur gurus som Juran, Kano och Deming genom tiderna satt ord på vad kvalitet är, började vi komma fram till något alla kan komma att vara överens om. När man skalar bort fina ord och krångliga formuleringar handlar det om värdet som efterfrågas. Om det som kunden värdesätter i en produkt eller tjänst uppfylls, då är det kvalitet. Oavsett om det är den snabbaste sportbilen eller en enkel och smidig hylla som efterfrågas.

Men hur skapas då kvalitet? När både en splitter ny Ferrari och en Billy bokhylla kan beskrivas som kvalitet måste man förstå att det inte handlar om att ha högsta kvalitet, det gäller att erbjuda den kvalitet som efterfrågas och göra det på det mest kostnadseffektiva sättet. Det är då man på riktigt kan erbjuda kundvärde.

Med andra ord så gäller det att leverera det som kunden efterfrågar med så liten resursåtgång som möjligt. Det är därför vi pratar om att Optimera Kvalitet. För att var konkurrenskraftiga måste man både ha externt kundfokus och internt resursfokus.

cirklar-svets

Ny grafisk profil – Samma starka specialistkompetens

Qing byter skepnad! Vi har uppdaterat vår grafiska profil och hemsida. Men under ytan är vi samma kunniga specialister med fokus på kvalitetsområdet. Vi hoppas ni tycker om vår nya kostym och vi ser fram emot att möta er för att diskutera nya möjligheter och samarbeten.