Välmående medarbetare – en nyckel till framgång

Qing har hjälpt ett bostadsbolag med att kartlägga de anställdas åsikter för att öka välmåendet bland medarbetarna.

Att vara lyhörd för sina medarbetare är en förutsättning för att en verksamhet ska ha ett harmoniskt arbetsklimat. Den verksamhet som Qing har samarbetat med har insett vikten av just detta. Trots att företaget är litet och har en öppen atmosfär så händer det att medarbetarnas åsikter inte alltid fångas upp. Qing har tillsammans med bostadsbolaget samarbetat för att kartlägga de anställdas åsikter och för att därigenom hitta roten till eventuellt missnöje.

För andra året i rad genomförde Qing en medarbetarundersökning med samtliga anställda. Intervjuer i kombination med enkäter användes för att generera kvalitativa såväl som kvantitativa underlag. Efter undersökningen analyserade och sammanfattade Qing den insamlade informationen.

Resultatet belyste positiva aspekter såväl som förbättringsmöjligheter. Bostadsbolaget har till följd av undersökningen nu fått en ökad medvetenhet inom vilka områden som bör läggas fokus på för att öka nöjdheten bland sina medarbetare det kommande året.

Etablera planeringsverktyg och pulsmöte

Vår kund, en tillverkare inom medicinteknik, upplevde att aktiviteter för verifiering och testning inte var optimala och det fanns ett behov av att vilja effektivisera processen, ett uppdrag som Qing fick. Kunden önskade korta tiden för verifiering samt öka tillgängligheten och göra tiden kortare för testning av produkter och komponenter samt involvera verifieringsingenjörer i planeringen.

Qing introducerade en Gantt-tavla för att göra planeringen transparent för all personal samt en Excel-makro som producerade utskrifter vilka följde en överenskommen tidsstandard. Detta möjliggjorde visuell planering och ökad medvetenhet på status hos samtliga medarbetare. Korta projektmöten infördes framför tavlan där status, utmaningar och framgångar diskuterades samt eventuella behov av ändringar infördes och kommunicerades. Åtgärderna stärkte projektledningens kommunikation såväl internt som externt. All inblandad personal i produktens verifiering kunde på ett enkelt sätt vara med och följa upp framfarten och förväntningarna på kommande insatser från intressenter då alla deltog i det dagliga pulsmötet.

Verifieringsplanering och kommunikation av planen resulterade i en kortare ledtid för verifierande testning samt en ökad tillgänglighet för nya förfrågningar.

Industrialisering av prototyp

En automatiserad produkt med prototypstatus behövde akut ta ett utvecklingssteg för att möjliggöra serieproduktion och marknadstillträde med kort ledtid. Kunden var en tillverkare av medicintekniska produkter. Målet var att lansera produkten och sätta den på marknaden genom CE-märkning enligt Direktiv 93/42/EEG (Medicintekniska Direktivet) inom 12 månader.

Genom att systematiskt analysera krav och design output i relation till produktens avsedda användning samt gränssnitt kunde Qing bidra till att de tekniska kraven implementerades och verifierades samt att kundkraven validerades och produkten kunde CE-märkas och få marknadstillträde enligt kunden och ledningens förväntningar.

Första produkten skickades till kund efter 11 månader.